Element: Icons

[enki_row]
[enki_col col=2][enki_icon style=1 icon=”ti-shine” url=”” title=”Business”][/enki_col]
[enki_col col=2][enki_icon style=2 icon=”ti-panel” url=””] [/enki_col]
[enki_col col=2] [enki_icon style=3 icon=”ti-layout” url=””] [/enki_col]
[enki_col col=2] [enki_icon style=4 icon=”ti-ruler-pencil” url=””] [/enki_col]
[enki_col col=2] [enki_icon style=5 icon=”ti-desktop” url=”” color=”1″] [/enki_col]
[enki_col col=2] [enki_icon style=5 icon=”ti-desktop” url=”” color=”2″] [/enki_col]
[/enki_row]

 

[enki_row]
[enki_col col=2][enki_icon style=2 icon=”ti-panel” url=”” is_circle=true] [/enki_col]
[enki_col col=2] [enki_icon style=3 icon=”ti-layout” url=”” is_circle=true] [/enki_col]
[enki_col col=2] [enki_icon style=4 icon=”ti-ruler-pencil” url=”” is_circle=true] [/enki_col]
[enki_col col=2] [enki_icon style=5 icon=”ti-desktop” url=”” color=”3″ is_circle=true] [/enki_col]
[enki_col col=2] [enki_icon style=5 icon=”ti-desktop” url=”” color=”4″ is_circle=true] [/enki_col]
[enki_col col=2] [enki_icon style=5 icon=”ti-desktop” url=”” color=”5″ is_circle=true] [/enki_col]
[/enki_row]